SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI TRACIALAND

SCOP

Asociaţia are drept scop:

1. promovarea valorilor culturale, spirituale, naţionale şi internaţionale,

2. promovarea ideilor, proiectelor, conceptelor şi persoanelor care au un puternic impact în plan social, comunitar şi spiritual,

3. educarea cetăţenilor în domeniile artei: etnografie, folclor, literatură, cinematografie, pictură, muzică, teatru, precum şi crearea unui cadru propice schimbului de cunoştiinţe şi informaţii sociale cu caracter cultural – educativ între cetăţenii români şi cetăţenii altor tări,

4. sprijinirea membrilor asociaţiei în vederea participării şi organizarii activităţilor sociale, culturale, educative şi turistice.

5. Scopul Asociaţiei este unul cultural, instructiv, educativ şi turistic pentru a asigura indentificarea, descoperirea, renaşterea, dezvoltarea, cultivarea, conservarea, promovarea şi valorificarea artei şi culturii materiale şi spirituale tradiţionale.

OBIECTIVE

Asociaţia are drept obiectiv crearea unui organism care să ajute la:

1. Protejarea patrimoniul cultural naţional şi internaţional, material şi imaterial;

2. Promovarea şi susţinerea proiectelor în domeniile artelor şi în cel al managementului cultural şi turistic.

3. Elaborarea şi dezvoltarea de proiecte educaţionale şi de diseminare la nivelul generaţiei tinere a valorilor culturale.

4. Elaborarea şi realizarea de materiale documentare având ca scop popularizarea artei şi tradiţiilor autentice, salvgardarea patrimoniului cultural.

5. Susţinerea cercetării în domeniul culturii materiale şi spirituale.

6. Dezvoltarea de parteneriate cu instituţii publice şi private în scopul atingerii obiectivelor.

ACTIVITĂȚI, COLABORĂRI ȘI FONDURI

Principalele activităţi pe care le desfaşoară Asociaţia, în conformitate cu scopul său şi în vederea atingerii obiectivelor, sunt următoarele :

a) Asigurarea condiţiilor optime de pregătire în materie de cultură şi artă a membrilor asociaţiei;

b) Coordonarea, îndrumarea şi sprijinirea membrilor asociaţiei în vederea desfăşurării activităţilor culturale, educative şi turistice;

c) Crearea de cercuri în domeniile: etnografie, folclor, literatură, cinematografie, fotografie, pictură, muzică, teatru;

d)   Organizarea unor activităţi cultural-educative şi turistice, pentru elevi, studenţi şi adulţi la muzee, teatre, cinematografe, monumente istorice, parcuri şi rezervaţii naturale;

e)  Organizarea de întâlniri cu scriitori, cercetători, compozitori, artişti plastici, actori, muzicieni, personalităţi marcante ale vieţii culturale cotidiene;

f)   Stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu alte asociaţii, din ţară şi/sau din străinatate, cu scop asemănător sau complementar;

g)  Cooptarea de voluntari din ţara şi străinătate în vederea susţinerii activităţilor asociaţiei;

h) Organizarea unui sistem de informare asupra proiectelor asociaţiei, publicarea de buletine informative, reviste, cărţi, videocasete, cd-uri, dvd-uri, prezentate în format electronic (online) şi alte materiale de specialitate;

i) Iniţierea şi pregătirea de manifestări şi întruniri cu participare natională şi/sau internaţională axate pe meştesuguri tradiţionale (prelucrarea pietrei, prelucrarea metalului, prelucrarea argilei, pictură pe sticlă şi lemn, prelucrarea lemnului, prelucrarea fibrelor textile, prelucrarea pieilor, prelucrarea produselor alimentare şi manifestări ale culturii spirituale cu caracter autentic).

j) Sprijinirea membrilor asociaţiei în vederea elaborării şi publicării propriilor creaţii culturale şi artistice;

k) Promovarea şi comercializarea materialelor promoţionale ale activităţilor organizate sub cupola Asociaţiei.

l) Organizarea de manifestări culturale, simpozioane, seminarii cu caracter cultural- educativ;

m) Organizarea de manifestări cultural-educative şi turistice cu caracter de verificare şi promovare a valorilor culturale naţionale şi internaţionale; 

n) Acordarea de premii şi recompense în cadrul sesiunilor de comunicare, simpozioane, seminarii.

o) Elaborarea de proiecte şi programe care se identifice cu scopurile declarate ale asociaţiei;

p)  Iniţierea sau participarea la programe regionale, naţionale şi internaţionale de profil.

q) Organizarea de seminarii, mese rotunde, campanii, evenimente, conferinţe, forumuri, expoziţii, simpozioane şi colocvii pe temele regăsite în scopul Asociaţiei.

r) Dezvoltarea de programe de instruire, formare, cercetare, informare si consultanţă.

s) Editarea de publicaţii şi realizarea de materiale în legatură cu scopul şi obiectivele propuse atât pe suport fizic cât şi pentru mediul electronic.

t) Activităţi economice legate de scopul şi obiectivele asociaţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare.

u) Alte activităţi legale legate de atingerea scopului şi a obiectivelor.

În vederea realizării scopului şi obiectivelor Asociaţia “TRACIALAND”, prin forul sau decizional:

a) primeşte în condiţiile legii, donaţii, subvenţii, contribuţii legale, bunuri mobile şi imobile, sume de bani în lei şi în valută, din ţară şi din străinătate, de la orice persoana fizică şi juridică care urmăresc un scop caritabil;

b)  asigură colaborarea cu toate instituţiile statului, consiliile locale, cu unităţile de învăţământ şi alte organizaţii neguvernamentale pentru realizarea scopului asociaţiei;

c) sprijină şi organizează întâlniri atât între organizaţiile neguvernamentale din ţară şi strainătate, cât şi între acestea si autorităţile centrale şi locale ale statului, pe linia desfăşurării de activităţi specifice domeniului lor;

d) solicită sprijinul şi colaborează cu organele de presă pentru publicarea anunţurilor referitoare la promovarea imaginii manifestărilor organizate de asociaţie.

e) organizează conferinţe, expoziţii şi alte manifestări, editează reviste şi ziare pentru cunoaşterea activităţilor desfăşurate de asociaţie;

f) organizează acţiuni, spectacole, concursuri, tombole, etc. pentru strângerea de fonduri;

g) organizează acţiuni economice proprii, societăţi comerciale şi exploatări agricole proprii, cu respectarea legii, pentru obţinerea de venituri;

h) desfaşoară şi alte activităţi licite, necesare realizării scopului şi obiectivului asociaţiei.